MASZ PYTANIA? Napisz pod adres: kontakt@e-opiekun.pl lub zadzwoń pod numer telefonu: +48 71 711 99 00

Regulamin Serwisu e-opiekun.pl

I.  Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

a) Regulamin – niniejszy regulamin;

b) Portal lub Serwis - portal internetowy zlokalizowany pod adresem e-opiekun.pl oraz na jego podstronach;

c) Konto – dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu Loginu oraz hasła do Konta), część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z Serwisu oraz nabywanie Usług i produktów oferowanych przez Serwis jak również na modyfikację swoich danych osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu;

d) Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została nadana podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie;

e) Użytkownik – podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie (jak również osoba, która zarejestrowana została w Serwisie przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, zgłaszający tę osobę do uczestnictwa w kształceniu) oraz posiada aktywne Konto;

f) Odwiedzający – podmiot, który odwiedza bezpłatnie stronę internetową Serwisu, korzystając z Usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (niebędących Użytkownikami);

g) Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zleca Usługodawcy zamieszczenie w Serwisie reklamy własnego produktu lub usługi na podstawie odrębnych umów;

h) Usługa – możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie i Odwiedzających. W szczególności Usługami są Kursy on – line;

i) Pliki Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika strony (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie stronie, która je utworzyła;

j) Kurs on-line - oznacza kurs oferowany przez Serwis;

k) Administrator – Instytut Edukacji – adres do doręczeń: ul. Zelwerowicza 20, V piętro, 53-676 Wrocław; adres e-mail: kontakt@e-opiekun.pl, nr tel: +48 71 716 97 30.

l) Usługodawca – Instytut Edukacji – adres do doręczeń: ul. Zelwerowicza 20, V piętro, 53-676 Wrocław; adres e-mail: kontakt@e-opiekun.pl, nr tel: +48 71 716 97 30.

m) Koszyk Zamówień – narzędzie dostępne w Portalu, które umożliwia złożenie zamówienia. Za jego pomocą Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może wskazywać Usługi, w szczególności Kursy on-line, i ich ilości oraz przeliczać całkowitą wartość zamówienia;

n) Bezrobotny - osoba, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

o) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie –podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą/ szkoła/ przedsiębiorstwo ubiegające się o uzyskanie ze środków publicznych/ środków Unii Europejskiej dofinansowania kształcenia zorganizowanego dla niego/jego pracownika/ pracowników/ współpracowników w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej;

p) Formularz zgłoszeniowy (zakładka „Dotacje dla bezrobotnych”) – dokument, który automatycznie generuje się z wypełnionych pól formularza dla bezrobotnych (etap 2/2). Dokument umożliwia Usługodawcy podjęcie procedury m.in. pomocy w uzyskaniu dofinansowania dla osób bezrobotnych;

q) Formularz zgłoszeniowy (zakładka „Dotacje dla firm”) – dokument, który automatycznie generuje się z wypełnionych pól formularza dla szkół/przedsiębiorstw (etap 2/2). Dokument umożliwia Usługodawcy podjęcie działań, celem udostępnienia odpłatnych Usług dla pracownika/ pracowników/ współpracowników lub samego Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

p) Platforma ODR - punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) z dnia 2013-05-21 (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1)

II.  Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin, zgodnie z treścią ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa w szczególności:

- zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu (portalu) internetowego zlokalizowanego pod adresem: www.e-opiekun.pl oraz

- reguluje zakres praw i obowiązków jego Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie i Odwiedzających.

Każdy Użytkownik, Odwiedzający, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, który przystępuje do korzystania z Serwisu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin, Politykę Ochrony Prywatności, oraz Politykę Plików Cookies, których treść dostępna jest również w Serwisie pod adresami odpowiednio: https://e-opiekun.pl/regulamin, https://e-opiekun.pl/polityka_prywatnosci oraz https://e-opiekun.pl/cookie.

Serwis jest internetowym portalem o charakterze informacyjno - edukacyjnym, umożliwiającym, z wykorzystaniem sieci Internet, nabywanie dodatkowych umiejętności, przydatnych w procesie podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia.

W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia świadczenie Usług z wykorzystaniem platformy innym podmiotom prowadzącym kursy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Za miejsce wykonywania umowy oraz świadczenia Usług uznaje się siedzibę Usługodawcy. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z usług świadczonych przez Usługodawcę jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy, z zastrzeżeniem spraw przeciwko konsumentom.

III.  Odpowiedzialność stron

1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu.

2. W procesie selekcji materiałów na potrzeby Serwisu Usługodawca korzysta z materiałów własnych oraz pozyskanych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, od podmiotów zewnętrznych.

3. Wszelkie uwagi, odnoszące się do materiałów dostępnych w Serwisie winny być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@e-opiekun.pl.

4. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem świadczenia tej Usługi w sposób ciągły i nieprzerwany.

5. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników/ Podmioty ubiegające się o dofinansowanie o planowanych przez niego, niezbędnych z uwagi na techniczne uwarunkowania, przerwach technicznych, które wynikają m.in. ze specyfiki prowadzenia działalności Portalu za pośrednictwem sieci Internet.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających/ Użytkowników Serwisu, Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich. Informacje o wszelkich działaniach noszących znamiona naruszenia przez wyżej wskazane osoby dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich powinny być przekazywane Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@e-opiekun.pl.

7. Każdy Użytkownik, Odwiedzający, Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa, w tym w szczególności:

a) przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

b) przepisów z zakresu ochrony dóbr osobistych,

c) przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych

d) przepisów z zakresu prawa własności przemysłowej,

e) przepisów z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń lub dotyczących innych czynów zabronionych uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych,

f) przepisów z zakresu prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub tzw. spamu,oraz zobowiązuje się nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawem lub z przeznaczeniem Serwisu, w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy lub innych podmiotów wykorzystujących Serwis, a w szczególności Użytkowników, Odwiedzających oraz Reklamodawców.

8. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, zgromadzone w nim materiały oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej. Usługodawca nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie Serwisu lub jego elementów.

9. Usługodawca i Administrator oświadczają, że wobec osób naruszających zasady prawa mogą wystąpić z roszczeniami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa.

IV.  Korzystanie z serwisu

1. Korzystanie z Serwisu przez Odwiedzających, Użytkowników, Podmioty ubiegające się o dofinansowanie jest dobrowolne. Przed dokonaniem rejestracji i uzyskaniem statusu Użytkownika Odwiedzający będzie miał dostęp do wiedzy o oferowanych przez Portal produktach, Usługach i warunkach ich świadczenia. W razie wątpliwości lub pytań Odwiedzający/Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może uzyskać szczegółowe informacje pod adresem mailowym kontakt@e-opiekun.pl. Regulamin świadczenia usług jest udostępniany Użytkownikom, Odwiedzającym, Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie.

2. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie umieszczone są w dziale FAQ - podstawowe informacje o kursie. Dział FAQ jest dostępny pod ogólną informacją dot. każdego z kursów.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik oraz Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, a w przypadku zmiany, również ich aktualizacji jak również wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz prawa Wspólnot Europejskich, w tym RODO, ustawą ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Polityki Plików Cookies, zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne.

5. W momencie rejestracji Użytkownika w Portalu następuje utworzenie własnego, niepowtarzalnego, Loginu oraz hasła Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia tych danych przed ich nienależytym wykorzystaniem przez osoby trzecie, a w szczególności nie udostępniać ich osobom trzecim.

5a. Obowiązek dotyczący nieudzielania przedmiotowych danych osobom trzecim, o którym mowa w pkt 5 powyżej nie dotyczy sytuacji, w której Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dokonuje rejestracji swoich pracowników/współpracowników – w takim przypadku Podmiotowi udzielany jest dostęp do Usługi (Szkolenia) wraz z kodami dostępu, które udostępnia on swoim pracownikom/ współpracownikom. Obowiązek zapłaty przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest niezależny od dalszego przekazania przez niego danych dostępowych do Szkolenia lub samego zamówienia pracownikom/ współpracownikom.

6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom/Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z danymi osobowymi i ich ochroną winny być zgłaszane Administratorowi pod adresem poczty elektronicznej kontakt@e-opiekun.pl.

7. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie w szczególności w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane będą przez Administratora w celu należytego świadczenia Usługi objętej umową oraz w celach wskazanych w Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie. Administrator zaleca by Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie aktualizował dane osobowe i przestrzega przed ryzykiem związanym z zaniechaniem.

8. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz Polityki Plików Cookies, do których stały dostęp w Serwisie zapewnia Usługodawca. Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie dobrowolnie z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić świadczenie Usługi. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma w każdym czasie prawo żądania wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich modyfikacji lub usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem, poprzez zgłoszenie Administratorowi odpowiednich żądań pod adresem poczty elektronicznej kontakt@e-opiekun.pl.

9. Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług poprzez Serwis.

10. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w Serwisie mających wpływ na wykonanie Usługi.

11. Administrator może zawiesić czasowo Konto Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, w przypadku działania przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, naruszenia przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, o ile będzie to możliwe i celowe po uprzednim wezwaniu Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie do zaniechania naruszeń.

12. Administrator może dokonać likwidacji Konta Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, jeśli przyczyny zawieszenia czasowego występują łącznie przez 30 dni, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie, lub w sytuacji gdy Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie skierował do Administratora (na jego dane teleadresowe) wyraźne żądanie likwidacji Konta. Wskutek likwidacji Konta wszelkie dane osobowe zostają usunięte, a Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie traci możliwość korzystania z dotychczasowego zakresu Usług w Serwisie.

13. Administrator może również zawiesić lub dokonać likwidacji Konta jeśli z takim żądaniem wystąpią upoważnione organy, w szczególności organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i inne) lub sądy.

14. O czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub jego likwidacji Administrator powiadomi Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie za pomocą informacji wysłanej pocztą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, lub na adres wskazany w Koncie.

15. Użytkownik może użytkować tylko jedno aktywne Konto. Kolejne Konta zakładane przez tego samego Użytkownika będą pozostawać nieaktywne.

V.  Cele serwisu i warunki świadczenia usług

1. Usługi świadczone przez Serwis polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom i Odwiedzającym, Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Serwisu, a także umożliwieniu Użytkownikom/ Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie korzystania z Usługi Kursów on-line na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Serwis może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

3. Usługi płatne są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników/ Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.

4. Usługi nieodpłatne mogą być świadczone na rzecz Odwiedzających.

5. W przypadku osób, które w dacie rozpoczęcia świadczenia Usługi nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych konieczne jest przekazanie zgody właściwego opiekuna na nabycie Usługi przez Użytkownika

6. W ramach Serwisu Usługodawca może umożliwiać zamieszczanie kursów na platformie oraz ich organizację innym podmiotom do tego uprawnionym.

7. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone ze wskazaniem kosztów, jakie Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ponosi. W przypadku Usług płatnych Usługodawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty, upusty, itp.

8. Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju świadczonej Usługi i jest każdorazowo wskazany w Portalu.

9. Zamawiając Usługę, Użytkownik lub Odwiedzający (w przypadku Usług nieodpłatnych), Podmiot ubiegający się o dofinansowanie potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu

10. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW.

11. Akceptując regulamin Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wyraża zgodę na zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza zamówienia, oraz żąda rozpoczęcia (i wyraża zgodę na wykonanie) świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będąc świadomym, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

12. Usługodawca zapewnia Bezrobotnym wsparcie w procesie ubiegania się o finansowanie Usług w postaci Kursów on-line przez Urząd Pracy, w którym Bezrobotny jest zarejestrowany (poprzez zakładkę „Dotacje dla bezrobotnych”). Pomoc ta obejmuje w szczególności:

a) kontakt z Urzędem Pracy celem potwierdzenia dostępności środków dla bezrobotnych,

b) wybór odpowiedniego bonu szkoleniowego lub wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne,

c) wsparcie merytoryczne podczas uzupełnienia bonu szkoleniowego/ wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne,

d) uzupełnienie bonu szkoleniowego po wysłaniu zapytania przez reprezentanta Urzędu Pracy.

13. Użytkownik składający wniosek o dostęp do Usług poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla bezrobotnych”) i założenie Konta w sekcji „Dotacje dla bezrobotnych”, niezależnie od akceptacji pozostałych zapisów Regulaminu, oświadcza że:

a) jest Bezrobotny,

b) wyraża zgodę na dostarczenie przez Usługodawcę całości treści cyfrowych drogą elektroniczną w postaci dostępu do Usług, przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta,

c) jest świadomy, iż wyrażenie zgody wskazanej w pkt 13 lit. b powyżej pozbawia go prawa do odstąpienia od zawartej umowy,

d) niezwłocznie po założeniu Konta dopełni wszelkich formalności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów wewnętrznych Urzędu Pracy, umożliwiających uzyskanie dofinansowania Usług z Urzędu Pracy,

e) w ciągu 2 dni roboczych od momentu zapisania formularza dla bezrobotnych (etap 2/2) załączy skan formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym do tego miejscu na platformie zgodnie z instrukcją oraz wyśle oryginał formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny: ul. Aleksandra Zelwerowicza 20, V piętro, 53-676 Wrocław,

f) w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania oryginału formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny szkoły, wyśle czytelny skan/zdjęcie potwierdzenia nadania przesyłki z Poczty Polskiej na adres kontakt@e-opiekun.pl,

g) w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Usługodawcy wypełnionego wniosku do Urzędu Pracy – o którym mowa w pkt 12 lit. c powyżej – złoży go we właściwym Urzędzie Pracy, o czym niezwłocznie poinformuje Usługodawcę drogą elektroniczną,


h) niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o uzyskaniu decyzji z Urzędu Pracy w przedmiocie rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie, co nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 13 lit. e powyżej.

14. Niedopełnienie ww. obowiązków łącznie bądź któregokolwiek osobno spowoduje przeniesienie obowiązku zapłaty za zakupione Usługi na Użytkownika.

15. W przypadku prawidłowego wywiązania się Użytkownika z nałożonych Regulaminem obowiązków i wydania przez Urząd Pracy negatywnej decyzji w przedmiocie finansowania Usługi zapis pkt 14 powyżej nie znajduję zastosowania, a Usługa dostarczona Użytkownikowi zostanie niezwłocznie wyłączona.

16. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zwróci się do wybranych przez siebie właściwych organów / urzędów we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność o przyznanie ze środków publicznych, między innymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, środków z aktywizacji (projekty prowadzone przez Urzędy Miasta, Gminy, Starostwa) oraz środków z projektów unijnych, celem sfinansowania zamówionej Usługi.

17. Na podmiocie ubiegającym się o dofinansowanie ciążą wszelkie obowiązki związane z przeprowadzeniem oraz ubieganiem o środki wskazane w pkt 16 powyżej, w szczególności:

a) kontakt z odpowiednimi organami celem potwierdzenia dostępności środków publicznych oraz środków z projektów unijnych,

b) wybór odpowiedniego źródła pochodzenia środków finansowania Usług,

c) dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności.

18. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składający wniosek o dostęp do Usług poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla firm”)/złożenie podpisu na tymże Formularzu zgłoszeniowym (zakładka „Dotacje dla firm”) wypełnionym przez jego pracownika/współpracownika i założenie Konta w sekcji „Dotacje dla firm”, niezależnie od akceptacji pozostałych zapisów Regulaminu, oświadcza że:

a) na dzień wypełnienia formularza prowadzi własną działalność gospodarczą / jest osobą upoważnioną do reprezentacji szkoły/przedsiębiorstwa oraz na czas trwania procedury związanej z uzyskaniem dofinansowania nie straci w/w statusu,

b) zobowiązuje się do uczestnictwa w kształceniu dla niego zorganizowanym i finansowanym/ zorganizowanym i finansowanym dla jego pracownika/pracowników/współpracowników ze środków publicznych/ środków Unii Europejskiej,

c) jest świadom, że kształcenie ma na celu podniesienie jego kwalifikacji/kwalifikacji jego pracownika/ pracowników/współpracowników, w związku z czym przedmiotowe szkolenie jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą/ zawodową, oraz nie znajdują tutaj zastosowania normy wynikające z prawa konsumenckiego,

d) niezwłocznie po założeniu Konta dopełni wszelkich formalności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisów szczególnych umożliwiających uzyskanie dofinansowania Usług ze środków publicznych/ środków UE,

e) w ciągu 2 dni roboczych od momentu zapisania Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla firm” (etap 2/2) załączy skan Formularza zgłoszeniowego (zakładka „Dotacje dla firm”) w wyznaczonym do tego miejscu na platformie zgodnie z instrukcją oraz wyśle oryginał formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny: ul. Aleksandra Zelwerowicza 20, V piętro, 53-676 Wrocław,

f) w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania oryginału formularza zgłoszeniowego przesyłką priorytetową na adres korespondencyjny szkoły, wyśle czytelny skan/zdjęcie potwierdzenia nadania przesyłki z Poczty Polskiej na adres kontakt@e-opiekun.pl,

g) niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o uzyskaniu decyzji odpowiedniego Organu w przedmiocie rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie, co nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni od dnia jej otrzymania.

19. Okoliczności niezależne od Usługodawcy, w tym m.in. nieuzyskanie finansowania szkolenia ze środków publicznych, nie zwalnia Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z obowiązku opłacenia kosztu wybranego pakietu Usług.

20. W przypadku prawidłowego wywiązania się przez Podmiot ubiegający się o dofinansowanie/ jego pracowników/ współpracowników z obowiązków wskazanych w pkt 17 powyżej oraz innych obowiązków przewidzianych prawem i wydania przez odpowiednie organy negatywnej decyzji w przedmiocie finansowania Usługi Usługodawca może wedle własnego uznania udzielić rabatu na sprzedane Usługi.

21. Usługodawca, na żądanie Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie wedle własnego uznania, może zapewnić Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie pomoc w procesie ubiegania się o finansowanie Usług.

22. Serwis może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom/ Podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.

23. Cennik Usług znajduje się w Serwisie.

24. Opis dostępnych Usług znajduje się w Serwisie.

25. Serwis zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług i produktów, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła Usług i produktów już nabytych.

26. Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie uprawnień uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa.

27. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może kontaktować się z Serwisem:

a) listownie, na adres korespondencyjny: ul. Aleksandra Zelwerowicza 20, I piętro, 53-676 Wrocław,

b) mailowo – pod adresem: dotacje@e-opiekun.pl

c) telefonicznie, pod numerem: +48 71 716 97 30 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik)

28. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania naboru na kurs lub kursu, również w trakcie jego prowadzenia bez podania powodu, z zachowaniem jednak obowiązku zwrotu opłaty za ten kurs na konto wskazane przez kursanta w wiadomości mailowej kontakt@e-opiekun.pl.

29. Serwis nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

30. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu

31. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie/ Odwiedzającego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownicy i Odwiedzający mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach.

VI.  Rejestracja

1. W celu złożenia zamówienia na świadczenie płatnych Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy zarejestrować się w Serwisie.

2. Rejestracja w Serwisie następuje nie później niż przy złożeniu pierwszego zamówienia na płatne Usługi i polega na wypełnieniu właściwego formularza dostępnego na stronie Portalu. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (Loginu) i hasła do Konta, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do płatnej zawartości Serwisu, w tym do Kursów on-line.

3. Podczas rejestracji Użytkownicy, udostępniają swoje następujące dane oraz informacje niezbędne do założenia konta, w szczególności:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu (potwierdzając, iż jest to przynależący do niego numer telefonu, na który wysłany zostanie zestaw danych umożliwiających realizację Usług),

e) ewentualny kod promocyjny.

4. W przypadku Podmiotów ubiegających się o dofinansowanie dane, o których mowa w pkt 3 powyżej obejmują ponadto:

- nazwę szkoły/przedsiębiorstwa,

- adres szkoły/przedsiębiorstwa,

- imię i nazwisko osoby reprezentującej szkołę/przedsiębiorstwo,

- ilość osób zgłaszanych na kształcenie,

- formę zatrudnienia,

- wybrany pakiet Usług, tj. tytuł oraz łączny koszt Usług (finansowanych ze środków publicznych).

5. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularzy oznaczone jako obowiązkowe. Brak wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwiać pomyślne ukończenie procesu rejestracji.

6. Udostępnione w formularzu dane winny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie i być zgodne z prawdą.

7. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zapisywany jest w bazie danych Serwisu.

8. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie stanowi podstawę funkcjonowania Konta.

9. Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Serwisu/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie otrzymuje kody dostępu do Serwisu, z których korzysta samodzielnie lub przekazuje swoim pracownikom/ współpracownikom.

10. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VII.  Kursy on-line

1. Kursy on - line są Usługą płatną.

2. Zamówienie Kursu on - line wymaga zarejestrowania się w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Poprzez złożenie zamówienia, Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Serwis.

3. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie wybiera Kurs on – line i dokonuje płatności zgodnej z cennikiem Serwisu w dacie nabycia tej Usługi. Cena Kursu on-line może być zróżnicowana w zależności od wybranego wariantu płatności (płatność jednorazowa lub w ratach). Cena wskazywana jest przy składaniu zamówienia. Płatność przedmiotowej ceny przy wyborze wariantu Kursu on-line z płatnością w ratach następuje we wskazanych w harmonogramie terminie (terminach) płatności. Przedmiotowy harmonogram udostępniany jest po zalogowaniu na indywidualnym Koncie Użytkownika. W przypadku powstania nadpłaty podlega ona zaliczeniu na poczet przyszłych płatności o ile wpłacający tj. Użytkownik/Podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie zażąda jej zwrotu.

4. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może wybrać więcej niż jeden Kurs on-line korzystając z opcji Koszyk usług.

5. Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, z którego może skorzystać do chwili potwierdzenia zamówienia przez Serwis. Rezygnacja z zamówienia następuje za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej Serwisu, mailowo lub telefonicznie.

6. Przy wyborze wariantu Kursu on-line z płatnością w ratach, szczegóły dotyczące rozłożenia płatności na raty zawarte są w opisach każdego z Kursu on-line oraz w udostępnionym na Koncie Użytkownika harmonogramie. W takim wypadku płatność za kurs winna nastąpić zgodnie z harmonogramem, nie później jednak niż w terminie do trzech miesięcy od momentu aktywacji kursu.

7. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający dokonanie wpłaty oraz zawarcie umowy.

8. Opis Kursu on-line może zawierać w szczególności następujące informacje:

a) nazwę Kursu on – line,

b) opis Kursu on - line,

c) data rozpoczęcia Kursu - on line,

d) data zakończenia Kursu - on line,

e) cenę Kursu - on line,

f) opis zagadnień poruszanych na Kursie on-line,

g) wymogi związane z uczestnictwem kursu oraz ewentualne ograniczenia,

h) sposób prowadzenia i zaliczenia Kursu on-line.

9. Na Kurs on-line mogą składać się w szczególności tematy podzielone na lekcje, testy cząstkowe, testy zaliczeniowe oraz esej – w ilości i zakresie odpowiednim dla danego Kursu on-line.

10. Do każdej lekcji mogą być przypisane materiały w postaci wykładu wraz z nagraniem lektora o określonej długości, a także załącznik lub film – odpowiednio w formatach PDF, mp3, FLV. W ostatnim nagraniu ostatniej lekcji w danym temacie podany zostaje kod odblokowujący test cząstkowy do tematu.

11. Test cząstkowy z danego tematu jest dostępny po odtworzeniu przez Użytkownika wszystkich lekcji z danego tematu.

12. Użytkownik rozwiązuje test cząstkowy. Próg zaliczenia zależy od przedmiotu danego Kursu on-line.

13. Zaliczenie testu cząstkowego powoduje odblokowanie kolejnego tematu.

14. Po rozwiązaniu testu z ostatniego tematu, odblokowana zostaje możliwość napisania eseju na wybrany przez Użytkownika temat spośród zdefiniowanych przez Serwis.

15. Administrator może zaliczyć lub nie zaliczyć esej napisany przez użytkownika

16. Kursant (Użytkownik) bierze udział w Kursie on-line na własne ryzyko. W szczególności w przypadku tworzenia utworów kursant (Użytkownik) ponosi wszelkie ryzyka związane z jego tworzeniem oraz prawami do utworu. Usługodawca, Administrator i Portal nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, wypadki itp. wynikłe w procesie tworzenia tego utworu oraz roszczenia osób trzecich wobec kursantów.

17. W celu świadczenia Usług na najwyższym poziomie Portal dąży do stosowania przez Użytkowników w ramach Kursów on-line treści kształcenia i wymiaru godzin w takim zakresie, w jakim stosowane są dla kształcenia stacjonarnego.

18. Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnego, samodzielnego powtarzania materiału przekazanego mu na Kursie on-line i utrwalania zdobytej wiedzy.

19. Użytkownikowi, który ukończył Kurs on-line, wystawiane jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu on-line poświadczająca ukończenie Kursu on-line wraz z odpowiednimi dokumentami, których opis znajduje się każdorazowo w opisie Kursu on-line. Na zaświadczeniu nie ma adnotacji, iż kurs prowadzony był w formie e-learningu. Wzór dokumentu jest zgodny z wymogami Ministra Edukacji i Nauki.

20. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich i operatorów pocztowych.

21. Dokumentacja ukończenia kursu przekazywana jest za pośrednictwem firm kurierskich lub operatorów pocztowych.

22. Materiały dydaktyczne udostępniane są na indywidualnym koncie kursanta w postaci modułów tematycznych. Poszczególne moduły tematyczne mogą być przyznawane w cyklicznych transzach. Kolejne transze materiałów dydaktycznych mogą być przyznawane w terminie 2-5 tygodni, w zależności od danego kursu.

23. W celu wystawienia zaświadczenia o ukończeniu Kursu on-line, Usługodawca może żądać informacji niezbędnych do wydania zaświadczenia, w szczególności sytuacji, gdy jest przewidziane przepisami prawa.

24. Wybór wariantu Kursu on-line z płatnością w ratach, o których mowa w pkt 6 powyżej, nie oznacza podziału umowy o świadczenie usług na niezależne na części. W przypadku zawarcia umowy w takim wariantem płatności, Użytkownik zobowiązany jest do zaspokojenia wszystkich roszczeń Usługodawcy co do ceny, nawet w przypadku braku chęci kontynuacji kursu, po zapłacie części ceny.

VIII.  Postępowanie reklamacyjne i zastrzeżenia / pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji przez konsumenta

1. Serwis ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu drogą, ustawy o prawach konsumenta

2. Każdemu Użytkownikowi/ Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie przysługuje prawo złożenia reklamacji w szczególności w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, treścią materiałów udostępnionych Użytkownikowi/ Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, opłatami za Usługi czy ilością zakupionych Usług.

3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@e-opiekun.pl z adresu poczty elektronicznej, wskazanego w procesie rejestracji Konta użytkownika w Portalu lub listownie na adres Usługodawcy.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie niezbędne będzie uzyskanie przez Serwis dodatkowych informacji, Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zostanie poproszony przez Serwis o udzielenie takiej informacji. Skierowanie do Użytkownika będącego konsumentem prośby, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w pkt 4 powyżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi Użytkownika.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka na przeszkody, których przyczyny nie są zależne od Administratora.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi/ Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika/ Podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie wskazany w jego Koncie lub drogą listowną.

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie przysługują roszczenia wynikające z ustawy Kodeks cywilny, a Użytkownikowi ponadto – roszczenia wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

9. Niezależnie od możliwości wytoczenia powództwa do sądu powszechnego, Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy skierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej, stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych,

b) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ustawy Inspekcji Handlowej, skierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

10. Konsument może zwrócić się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

11. Konsument może zwrócić się do organizacji społecznych (organizacji konsumenckich), do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, aby uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.

12. Konsument może skorzystać z Platformy ODR, zlokalizowanej pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

IX.  Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej z Serwisem umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w ust. V pkt 13 lit. e Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@e-opiekun.pl w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez jego wykorzystania.

3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Serwis niezwłocznie przysyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie poczty elektronicznej.

4. Serwis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, użytkownik będący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Serwis o odstąpieniu od niniejszej
umowy.

6. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

8. Normy wynikające z prawa konsumenckiego, tj. w szczególności prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Podmiotowi ubiegającemu się o uzyskanie dofinansowania– z uwagi na fakt, iż przedmiotowe szkolenie jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą/ zawodową.

X.  Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu. Jest ona również udostępniana w trakcie procedury zamawiania kursu, a także przesyłana użytkownikowi pocztą elektroniczną przy potwierdzeniu zamówienia przez Serwis.

2. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na stronie Serwisu

3. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie Serwisu

4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami dokonanymi w Regulaminie. Do Usług płatnych rozpoczętych przed zmianą Regulaminu oraz produktów zakupionych przez zmianą Regulaminu zastosowanie ma regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zakupu Usługi płatnej lub produktu.

5. W razie pytań lub wątpliwości związanych ze zmianą Regulaminu możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Administratorem, na adres poczty elektronicznej kontakt@e-opiekun.pl

6. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie może zostać powiadomiony przez Serwis na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku Usług płatnych, jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Użytkownik/ Podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego jak też przepisy innych ustaw.

XI.  Podstawa prawna

1. Portal prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności powołanymi niżej aktami prawnymi:

a) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie tj. z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.)

b) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.)

c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania tj. z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 227 ze zm.)

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj. z dnia 6 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2175)

e) ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

f) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, tj. z dnia 13 grudnia 2018 
r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.)

g) ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.)

h) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.)

i) ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)

j) ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku, tj. z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070 ze zm.)

k) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

l) Ustawa o ochronie danych osobowych –ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

m) Ustawa o Inspekcji Handlowej - ustawa o inspekcji handlowej z dnia 15 grudnia 2000 roku, tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.).

XII.  Załącznik #1

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat

Instytut Edukacji – adres przedsiębiorstwa: Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, e-mail: kontakt@e-opiekun.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy:(*)

umowy dostawy następujących rzeczy:(*)

umowy o świadczenie następującej usługi:(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.